organizačný a školský poriadok školy pre rodičov

 

- Riaditeľ materskej školy, ktorej zriaďovateľom je Mesto Michalovce – mestský úrad, Odbor školstva, kultúry a športu, prijíma deti k začiatku školského roka alebo priebežne (ak to kapacita školy dovolí) na základe prihlášky, ktorú si zákonný zástupca vyzdvihne u riad. školy, potvrdenej lekárom pre deti a dorast.

- Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke spravidla do 15. mája kalendárneho roka.

- Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže rodič splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa (ak nie je mladšie ako 10 rokov), alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá.

- Rodič najmenej do 14 dní (pracovných) od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi dôvod a čas trvania jeho neprítomnosti v materskej škole. V prípade neprítomností dlhšej ako 30 po sebe nasledujúcich dní (v mesiaci) oznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti dieťaťa písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do materskej školy predloží vyhlásenie o dezinfekčnosti prostredia.

Poznámka: V tomto prípade je dieťa oslobodené od poplatku.

Ak neprítomnosť dieťaťa trvá najmenej tri po sebe  nasledujúce pracovné dni, predloží zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie od lekára, alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenie jeho neprítomnosti.

- Ak rodič do 14 dní neoznámi dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo závažne opakovaným spôsobom porušuje školský poriadok materskej školy, riaditeľka po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

- Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy v zmysle zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky 308/2009 o materskej škole §7 ods.7.

-  zvýšená teplota,

-  dusivý kašeľ,

-  hnisavý výtok z očí, z nosa,

-  užívanie antibiotík,

-  časté pomočovanie,

-  voš vlasová,

-  infekčné prenosné ochorenie,

-  črevné ťažkosti(zvracanie, hnačka).

- V materskej škole je zákaz podávania akýchkoľvek liekov zamestnancom materskej školy. Výnimku tvoria akútne prípady, vtedy je možné podať detský paralen, dithiaden.

- Prevádzka materskej školy je od:

6:30 do 16:30

6:30 - 7:00 schádzanie sa detí (zberná trieda – tr.č.3, prízemie)

7.00 – 8:00 schádzanie detí vo vlastných triedach

16:00 – 16:30 odchod domov (deti sú sústredené v zbernej triede, tr.č.3)

- Dieťa do materskej školy prichádza do 8:00 hod. Spôsob dochádzky a stravovanie dohodne rodič s triednou učiteľkou.

- Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v materskej škole, ktorého zriaďovateľom je Mesto Michalovce prispieva rodič, alebo osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť. Výška príspevku je v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. Školský zákon, §28 ods. 3,4,5.

Tento poplatok predstavuje čiastku 10€ mesačne na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva, uhrádza sa poštovou poukážkou do 10. dňa v mesiaci.

- Ak sa dieťa stravuje , rodič uhrádza aj výdavky na stravovanie vždy do 20-tého dňa nasledujúceho mesiaca.

- Neprítomnosť dieťaťa nahlási rodič vedúcemu školskej jedálne vopred, najneskôr však do 8.00 hod. v deň neprítomnosti. V opačnom prípade je dieťa na stravu evidované v zmysle platnej legislatívy.

- Posteľná bielizeň je majetkom školy. Po jej strate sú rodičia povinní uhradiť škodu. Osobné veci majú deti označené menom, ináč zamestnanci neručia za ich stratu, alebo výmenu.

- Vo výnimočných prípadoch má rodič prístup do triedy a umyvárne len s využitím návlekov.

- Ak rodič prevezme dieťa z MŠ, je z bezpečnostného hľadiska nutné, aby sa zdržiavali (ak chcú ešte zotrvať v areály MŠ) mimo detí, za ktoré sú zodpovedné učiteľky.

- Rodičia sú povinní chrániť majetok školy, preto ich žiadame, aby nevyužívali (oni osobne) školské záhradné náradie, nakoľko je určené len deťom.