Charakteristika MŠ

Materská škola sídli na Ulici Okružnej č. 19 v Michalovciach. Je šesťtriedna, v piatich triedach realizujeme výchovno - vzdelávaciu činnosť, šiesta trieda slúži na zabezpečenie krúžkovej činnosti a aktivít školy. Poskytujeme deťom dennú starostlivosť. Počet detí zaradených v jednotlivých triedach je v súlade s platnou legislatívou. Materskú školu navštevujú deti od 3 do 6 rokov a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Materská škola vidí inováciu školstva vo využívaní nových didaktických metód, foriem a stratégií. Dôraz však kladie na celý rad činiteľov, ktoré výrazne ovplyvňujú činnosť detí a ich reálne výchovno - vzdelávacie výsledky. K takýmto činiteľom patrí majmä klíma školy i atmosféra jednotlivých tried. Pri vytváraní vhodnej klímy využívame aj spoluprácu s rodičmi, zriaďovateľom a ostatnými inštitúciami, priamo alebo nepriamo sa podieľajúcimi na výchove a vzdelávaní a priamo alebo nepriamo ovplyvňujúcimi výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku.