OZNAM RODIČOM

 

Riaditeľka MŠ oznamuje, že prevádzka zariadenia počas veľkonočných prázdnin na základe vyjadrenia sa rodičov bude zabezpečená:

 • dňa 14.04.2022 (štvrtok) v obmedzenom režime v jednej triede ( Lienky),

 • dňa 19.04.2022( utorok) prevádzka školy prerušená z dôvodu nízkeho záujmu rodičov.

 

Škola v riadnom režime je zabezpečená od 20.04.2022.

 

 

 

 

Melánia Kelemenová

Riad. školy

 

OZNAM PRE RODIČOV

Vážení rodičia,

na základe odporúčania  RÚVZ v Michalovciach oznamujeme Vám, že v materskej škole (trieda Lienky, 3-4 ročné deti) sa potvrdila pozitivita  na ochorenie COVID-19. Vzhľadom  na danú skutočnosť prevádzka v menovanej  triede bude od 15.02.2022 do 16.02.2022 prerušená. Nástup detí do MŠ  po karanténe 17.02.2022 (vo štvrtok s papierom o bezpríznakovosti).

Ďakujem za pochopenie.

                                                  Melánia Kelemenová

                                                            riad. školy

OZNAM PRE RODIČOV

Vážení rodičia,

na základe odporúčania RÚVZ v Michalovciach oznamujeme Vám, že v materskej škole (trieda Žabky 4-5 ročné deti) sa potvrdila pozitivita na ochorenie COVID-19. Vzhľadom na danú skutočnosť prevádzka v menovanej triede bude od 11.02.2022 do 15.02.2022 prerušená. Nástup detí do MŠ po karanténe 16.02.2022 (v stredu s papierom o bezpríznakovosti).

Ďakujem za pochopenie.

Melánia Kelemenová

riad. školy


 

 

OZNAM PRE RODIČOV

Vážení rodičia,

na základe odporúčania RÚVZ v Michalovciach oznamujeme Vám, že v materskej škole (trieda 4 - 5 ročné deti - žabky) sa potvrdila pozitivita u detí na ochorenie COVID-19. Vzhľadom na danú skutočnosť prevádzka v menovanej triede bude od 28.01.2022  do 01.02.2022 prerušená. Nástup detí do MŠ po karanténe 02.02.2022 (v stredu s papierom o bezpríznakovosti).

Ďakujem za pochopenie.

Melánia Kelemenová

riad. školy

 

 

Vážení rodičia,

na základe odporúčania RÚVZ v Michalovciach oznamujeme Vám, že v materskej škole (trieda Slimáčiky) sa potvrdila pozitivita u detí na ochorenie COVID-19. Vzhľadom na danú skutočnosť prevádzka v menovanej triede bude od 24.01.2022 od 13,00 hod. do 31.01.2022 prerušená. Nástup detí do MŠ po karanténe 01.02.2022 (v utorok s papierom o bezpríznakovosti).

Ďakujem za pochopenie.

Melánia Kelemenová

riad. školy

 

OZNAM RODIČOM

Vážení rodičia,

na základe odporúčania  RÚVZ v Michalovciach oznamujeme Vám, že v materskej škole (trieda motýliky) sa potvrdila pozitivita u detí na ochorenie COVID-19. Vzhľadom na danú skutočnosť prevádzka v menovanej  triede bude  od 17.01.2022 do 23.01.2022 prerušená. Nástup detí do MŠ po karanténe 24.01.2022 (v pondelok s papierom o bezpríznakovosti ).

                                                                Ďakujem za pochopenie.

                                                                    Melánia Kelemenová

                                                             riad. školy

 

 

OZNAM RODIČOM

 

 

       Riaditeľka MŠ oznamuje, že prevádzka zariadenia na základe vyjadrenia sa rodičov bude zabezpečená : od 20.12.2021 do 22.12.2021 v obmedzenom režime v dvoch triedach.

      Prevádzka materskej školy počas vianočných sviatko od 23.12.2021 do 07.01.2022 bude prerušená. 

       Škola v riadnom režime je zabezpečená od 10.01.2022.

 

                                                                                                                                            

      Melánia Kelemenová

             Riad. školy          

OZNAM

Vážení rodičia,

na základe odporúčania  RÚVZ v Michalovciach oznamujeme Vám, že v materskej škole (trieda motýliky) sa potvrdila pozitivita u dieťaťa na ochorenie COVID-19. Vzhľadom na danú skutočnosť prevádzka v menovanej  triede bude od10.11.2021 do  19.11.2021 prerušená. Nástup detí do MŠ po karanténe 22.11.2021 (v pondelok s papierom o bezpríznakovosti ).

Ďakujem za pochopenie.

                                                  Melánia Kelemenová

                                                            riad. školy

 

OZNAM

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia RÚVZ v Michalovciach oznamujeme Vám, že v materskej škole (trieda včielky) sa potvrdila pozitivita u dieťaťa na ochorenie COVID-19. Vzhľadom na danú skutočnosť prevádzka v menovanej triede bude od 08.11.2021 poobede do 12.11.2021 prerušená. Nástup detí do MŠ po karanténe 15.11.2021 (v pondelok s papierom o bezpríznakovosti ).

Ďakujem za pochopenie.

Melánia Kelemenová

riad. školy

DEŇ MATERSKÝCH ŠKOL

 PROJEKT:"S KNOHOU ČÍTAŤ A RÁSŤ"

   DOTÁCIA MESTA MICHALOVCE
 

Deti od narodenia spoznávajú jazyk v rôznych jeho podobách – hovoreným slovom, spevom, básničkami, riekankami, čítaním kníh. Jazyk s ktorým sú dennodenne v kontakte, si stále viac uvedomujú, až sa ho časom naučia prirodzene používať. A hoci sa čítať a písať učia až v škole, táto zručnosť sa rozvíja už od najútlejšieho veku. Už v materskej škole venujeme pozornosť predčitateľskej gramotnosti detí. A preto bolo naším zámerom pomocou tohto projektu poskytnúť deťom v MŠ bohaté podnety na poznávanie hovorovej aj písanej kultúry.

Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať predstaviteľom nášho mesta Michalovce za finančnú podporu formou dotácie, vďaka ktorej sme mohli pokryť náklady na zakúpenie vhodného materiálu a doplniť centrá gramotnosti v triedach o objekty súvisiace s čítaním a písaním, podnecujúce komunikáciu, získavanie zážitkov a pozitívnych postojov k jazyku.

Za tým účelom sme zakúpili:

- knihy pre 3 – 5 ročné deti (práca s detskou knihou je primárnou metódou počiatočnej čitateľskej gramotnosti,

- detské encyklopédie,

- materiál na zapisovanie prvotných zápisov a tvorbu vlastných kníh.(kancelársky viazač dokumentov, viazacie väzby).

Ďakujeme.

OZNAM

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že v materskej škole sa potvrdila pozitivita na ochorenie COVID-19 u jedného zamestnanca (neprišiel do úzkeho kontaktu s deťmi). Vzhľadom na danú skutočnosť je na Vašom rozhodnutí či svoje dieťa do MŠ privediete, alebo nie.

Ďakujeme za pochopenie.

ORANŽOVÁ FÁZA

Oranžová fáza predstavuje stav, kedy je v škole minimálne jeden potvrdený prípad na ochorenie COVID-19. V prípade, ak je osoba potvrdená na ochorenie COVID-19, bezodkladne oznámi túto skutočnosť všetkým osobám s ktorými bola v úzkom kontakte v období 2 dní predchádzajúcich dňu testovania na ochorenie COVID-19. Túto skutočnosť je taktiež potrebné oznámiť škole/školskému zariadeniu. Žiaci/zamestnanci, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID-19, prerušia dochádzku do školy/zamestnania. Osobám v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou sa neumožní dochádzka do školy alebo školského zariadenia (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Pozitívne testovaná osoba a úzke kontakty, u ktorých sa prejavili príznaky ochorenia COVID-19 počas izolácie/karantény postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Riaditeľ ani zriaďovateľ nemôže zavrieť školu ako celok. Riaditeľ, po informovaní zriaďovateľa, môže preventívne prerušiť vyučovanie v triede alebo viacerých triedach (nie však v celej škole), v ktorej sa vyskytla osoba pozitívna na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, idú žiaci z triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID19 do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a žiak alebo zamestnanec nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch. Ak je v triede 100% žiakov s výnimkou z karantény, pokračuje trieda v prezenčnom vyučovaní. V prípade, že žiak sa otestuje domácim Ag samotestom a má pozitívny výsledok, jeho trieda naďalej navštevuje školu. V prípade, že žiak bude mať potvrdený pozitívny výsledok PCR testom, idú žiaci a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym žiakom počas obdobia 2 dní pred jej testovaním PCR testom do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka/zamestnanca, zostáva v karanténe len tento žiak/zamestnanec. Trieda žiaka pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Pokiaľ rodič pošle do školy žiaka, ktorý má byť v karanténe, dopúšťa sa priestupku na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý rieši regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt inej pozitívnej osoby), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u osoby nepotvrdí ochorenie COVID-19. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ktorý na jeho karanténu dohliada. Vyučovanie prebieha štandardným spôsobom podľa možností personálneho zabezpečenia školy, okrem tried, v ktorých bolo prerušené vyučovanie. 19 Osoby, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID-19 idú do domácej izolácie. Domáca izolácia trvá po dobu 10 dní od dátumu vykonania PCR-RT testu s pozitívnym výsledkom, pokiaľ sa počas posledných troch dní tejto doby u tejto osoby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia COVID-19. Osoby, ktoré boli označené ako úzke kontakty, idú do karantény (okrem výnimiek podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR). Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19. Prevádzkové odporúčania v Oranžovej fáze • Telesnú a športovú výchovu odporúčame organizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park a pod.) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19. Telesnú a športovú výchovu v interiéri odporúčame realizovať s minimalizovaním premiešavania tried. Režim školských telocviční odporúčame zabezpečovať v súlade s COVID Automatom pre šport, ktorý je zverejnený na webovej stránke: www.covidsport.sk. • Nižšie spomenuté školské aktivity neodporúčame plánovať, keďže sa riadia usmerneniami COVID Automatu o hromadných podujatiach a v prípade zhoršenia pandemickej situácie v okrese hrozí ich zrušenie: • v materských školách podľa § 28 ods 16 zákona č. 245/2008 Z. z.: a) pobyty detí v škole v prírode, b) výlety, c) exkurzie, d) saunovanie, e) športový výcvik a ďalšie aktivity. • v základných školách podľa § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.: a) výlety, b) exkurzie, c) jazykové kurzy, d) športový výcvik, e) pobyty žiakov v škole v prírode a ďalšie aktivity. • v stredných školách podľa § 33 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z.: a) kurz na ochranu života a zdravia b) kurz pohybových aktivít v prírode, c) exkurzie, d) školské výlety a ďalšie aktivity. • Základné umelecké školy, vrátane spevu, literárno-dramatického a tanečného odboru, a centrá voľného času zabezpečujú prevádzku podľa aktuálne platného COVID Automatu zverejneného na webovej stránke: https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/, pričom upozorňujeme, že v bordovej a čiernej farbe okresu je prevádzka zabezpečená individuálnou alebo dištančnou formou. Krúžkovú činnosť odporúčame realizovať s minimalizovaním premiešavania tried.

OZNAM PRE RODIČOV

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom detí, že dňa 29.10.2021 (t. j. v piatok, počas jesenných prázdnin) bude prerušená prevádzka MŠ z dôvodu aktualizačného vzdelávania pedagogických zamestnancov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.  Aktualizačné vzdelávanie a psychologické poradenstvo sa realizuje v súlade s   §57 ods. 2 písm. d) a §79 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nástup do MŠ 02.11.2021.    

 

Za pochopenie ďakujeme.

TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA

Milí rodičia,
zapojte sa do výzvy
TÝŽDEŃ DOBROVOĽNÍCTVA V MŠ
od 28.09.2021 do 01.10.2021
Cieľ aktivity:
 - Zatraktívnenie exteriéru MŠ. Pomoc pri realizáciínatierania záhradného náradia.
    Bližšie informácie u učiteliek v triede.
 

MLIEČNY DEŇ

                     „ MLIEČNY DEŇ “

        v Materskej škole Okružná 19 Michalovce 

 

   Kedy:        30. september 2021             veselá kravička.png

Počet detí:   110    ( 5 tried)

Cieľ: Spropagovať pitie mlieka a konzumáciu mliečnych výrobkov.

Aktivity:

1.       Prezentácia : „Deň mlieka“

2.      Pokusy s mliekom        („Čarujeme s mliekom“ , „Tajné písmo“)

3.     Tvorivé aktivity z papiera a odpadových obalov

4.     Ochutnávka – mliečna desiata, obed, olovrant, mlieko, jogurt

5.     „Cesta mlieka“ – hravé poznávanie

6.     Výroba tvarohu – zážitkové učenie a pozorovanie

7.     Hospodárske zvieratá a ich úžitok

8.     Kvíz

Poznámka:  Spoločný znak – Oblečme si biele tričko J

                            

PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                      

                                                Aj tento rok sa naša MŠ zapojí do aktivít Európskeho týždňa športu. Európsky týž deň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu zdravšieho a aktívnejšieho životného štýlu. 

Šport je aktivita, ktorá je nesmierne dôležitá práve v tomto období. Vďaka nemu sa posilňuje imunita. Vnáša do života systematickosť, pevnú vôľu, kondíciu, cieľavedomosť i emócie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vážení rodičia

Oznamujeme Vám, že začiatok školského roka 2021/2022 je 02.09.2021 (štvrtok).

Nástup do MŠ  je od 06:30 hod. do 08:00 hod.

Prevádzka MŠ je od 06:30 hod. do 16:30 hod.

Pri vstupe do MŠ je potrebné predložiť podpísané  písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré bude k dispozícií u učiteliek v triede alebo si ho stiahnete

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx

Dieťa pri nástupe potrebuje:

 • posteľná bielizeň - obliečky, plachta (okrem detí z triedy  slimáčiky)
 • pyžamo 
 • prezuvky s pevnou pätou, nie šľapky a kroksy
 • malý uterák
 • náhradné oblečenie
 • 1 náhradné rúško zabalené v ochrannom obale
 • kópia preukazu zdravotného poistenia (iba novoprijaté deti a pri zmene poisťovne)

Žiadame vás o označenie všetkých osobných vecí dieťaťa menom!

Informácie o ďalších veciach, ktoré bude Vaše dieťa potrebovať do materskej školy,  Vám dajú triedne učiteľky v triede, ktorú bude vaše dieťa navštevovať.                               

Zoznamy detí budú umiestnené na oznamoch pri vstupe do MŠ a na vchodových dverách pri vstupe do tried.

 

Upozorňujeme rodičov detí, ktoré v školskom roku 2021/2022 budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie), aby si od 01.09.2021 pozastavili platby za materskú školu  - 10€.

 

Tešíme sa na Vás 02.09.2021.

 

 

 
 
 

Informácia k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

 • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok                 na zvýšený daňový bonus,[1] ale je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus;[2]
 • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

Upozorňujeme, aby rodičia tejto kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok                              na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

 • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), nakoľko na tieto deti nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. základný daňový bonus.[3]

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t. j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku[4].

Záverom uvádzame, že čo sa týka detí v MŠ (nie plniace povinné predprimárne vzdelávanie MŠ), tieto deti majú nárok na dotáciu na stravu len z dôvodu ŽM alebo HN podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona o dotáciách. Prosíme rodičov ktorí poberajú dávky HN a ŽM, aby to nahlásili riaditeľke školy.

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173