Vážení rodičia

Oznamujeme Vám, že začiatok školského roka 2021/2022 je 02.09.2021 (štvrtok).

Nástup do MŠ  je od 06:30 hod. do 08:00 hod.

Prevádzka MŠ je od 06:30 hod. do 16:30 hod.

Pri vstupe do MŠ je potrebné predložiť podpísané  písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré bude k dispozícií u učiteliek v triede alebo si ho stiahnete

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx

Dieťa pri nástupe potrebuje:

  • posteľná bielizeň - obliečky, plachta (okrem detí z triedy  slimáčiky)
  • pyžamo 
  • prezuvky s pevnou pätou, nie šľapky a kroksy
  • malý uterák
  • náhradné oblečenie
  • 1 náhradné rúško zabalené v ochrannom obale
  • kópia preukazu zdravotného poistenia (iba novoprijaté deti a pri zmene poisťovne)

Žiadame vás o označenie všetkých osobných vecí dieťaťa menom!

Informácie o ďalších veciach, ktoré bude Vaše dieťa potrebovať do materskej školy,  Vám dajú triedne učiteľky v triede, ktorú bude vaše dieťa navštevovať.                               

Zoznamy detí budú umiestnené na oznamoch pri vstupe do MŠ a na vchodových dverách pri vstupe do tried.

 

Upozorňujeme rodičov detí, ktoré v školskom roku 2021/2022 budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie), aby si od 01.09.2021 pozastavili platby za materskú školu  - 10€.

 

Tešíme sa na Vás 02.09.2021.

 

 

 
 
 

Informácia k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok                 na zvýšený daňový bonus,[1] ale je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus;[2]
  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

Upozorňujeme, aby rodičia tejto kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok                              na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

  • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), nakoľko na tieto deti nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. základný daňový bonus.[3]

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t. j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku[4].

Záverom uvádzame, že čo sa týka detí v MŠ (nie plniace povinné predprimárne vzdelávanie MŠ), tieto deti majú nárok na dotáciu na stravu len z dôvodu ŽM alebo HN podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona o dotáciách. Prosíme rodičov ktorí poberajú dávky HN a ŽM, aby to nahlásili riaditeľke školy.

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173