OZNAM 

Riaditeľka materskej školy oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podávali žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/22, že rozhodnutie si môžu vyzdvihnúť od 10.06.2021 v dopoludňajších hodinách v riaditeľni MŠ Okružná 19, Michalovce. (Podľa možnosti aj s dieťaťom).

 

NOVÝ OZNAM O OBNOVENÍ PREVÁDZKY MŠ 01.03.2021

Na základe odporúčania RÚVZ v Michalovciach zo dňa 26.02.2021 Krízový štáb mesta Michalovce rozhodol o obnovení prevádzky materských škôl a 1. stupňa základných škôl a individuálneho vzdelávania na ZUŠ pre I. stupeň prezenčne od 02.03.2021 (utorok)
Zároveň upozorňujeme, že pri návrate detí/ žiakov do škôl je nevyhnutné, aby sa školy a školské zariadenia riadili aktuálnym manuálom MŠVVaŠ SR – školským semaforom, platnými uzneseniami Vlády SR, rozhodnutiami ministra ŠVVaŠ SR a výhlaškami ÚVZ SR, resp. RÚVZ MI.
V prípade sprísnených opatrení vyhlásených ústrednými štátnymi orgánmi, ktoré by bránili ich otvoreniu, bude rozhodnutie Krízového štábu Michalovce bezpredmetné a školy sa budú riadiť nariadeniami ústredných štátnych orgánov.
Školy a školské zariadenia pred nástupom detí/ žiakov budú vyžadovať predloženie platného testu u zamestnancov a zákonných zástupcov detí / žiakov podľa platného Covid automatu.
 Vzhľadom na skutočnosť, že do tejto chvíle Vláda SR neuviedla žiadne relevantné skutočnosti,  na základe ktorých by sa mala obmedziť prevádzka škôl od 03.03.2021 iba pre kritickú infraštruktúru alebo rodičov, ktorí musia vykonávať prácu na pracovisku prezenčne, Vám oznamujeme, že ostáva v platnosti rozhodnutie Krízového štábu mesta Michalovce zo dňa 26.02.2021, podľa ktorého je obnovená prevádzka škôl od 2.3.2021 (utorok). prípade zmien Vás budeme priebežne informovať.       Prikladáme link na Uznesenie Vlády SR č. 123/ 2021. https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution?NegotiationID=1122       
 Prevádzka materskej školy zabezpečená vo všetkých triedach od 02.03.2021.  Vstup do priestorov materskej školy bude len s negatívnym testom platným 7 dní u všetkých zamestnancov a jedného zákonného zástupcu dieťaťa. 
Pri nástupe do materskej školy rodič vypíše čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.                                                                                Tlačivo „čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti „ si vyzdvihnete u p. učiteľky v triede, alebo  si ho môžete stiahnuť na stránke školy.
Žiadame rodičov o prísne dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Vstup  do priestorov šatní vždy len po jednom.
Prosíme rodičov, ktorí sa rozhodnú nedať svoje dieťa do materskej školy z obavy  o jeho zdravie, aby to oznámili riaditeľke školy na tel. č. +421917751560, alebo  učiteľke v triede .    
 
       čestné_vyhlásenie 11c.docx (0)  -    Tlačivo  "čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti"  

 

OZNAM (OBNOVENIE PREVÁDZKY MŠ)

Na základe odporúčania RÚVZ v Michalovciach zo dňa 25.02.2021 Krízový štáb mesta Michalovce rozhodol o obnovení prevádzky materských škôl a 1. stupňa základných škôl a individuálneho vzdelávania na ZUŠ pre I. stupeň prezenčne od 02.03.2021 (utorok)
Zároveň upozorňujeme, že pri návrate detí/ žiakov do škôl je nevyhnutné, aby sa školy a školské zariadenia riadili aktuálnym manuálom MŠVVaŠ SR – školským semaforom, platnými uzneseniami Vlády SR, rozhodnutiami ministra ŠVVaŠ SR a výhlaškami ÚVZ SR, resp. RÚVZ MI.
V prípade sprísnených opatrení vyhlásených ústrednými štátnymi orgánmi, ktoré by bránili ich otvoreniu, bude rozhodnutie Krízového štábu Michalovce bezpredmetné a školy sa budú riadiť nariadeniami ústredných štátnych orgánov.
Školy a školské zariadenia pred nástupom detí/ žiakov budú vyžadovať predloženie platného testu  u zamestnancov a zákonných zástupcov detí / žiakov podľa platného Covid automatu.
V pondelok 01.03.2021 prevádzka školy bude zabezpečená v dvoch triedach, ako to bolo doposiaľ od januára pre deti rodičov ktoré už doposiaľ navštevovali MŠ.
Prevádzka zabezpečená vo všetkých triedach od 02.03.2021, ak sa dovtedy nerozhodne inak.
Vstup do priestorov materskej školy bude len s negatívnym testom platným 7 dní u všetkých zamestnancov a jedného zákonného zástupcu dieťaťa. 
Pri nástupe do materskej školy rodič vypíše čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.  Tlačivo „čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti „ si vyzdvihnete u p. učiteľky v triede, alebo si   ho môžete stiahnuť na stránke školy.
Žiadame rodičov o prísne dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Vstup do priestorov šatní vždy len po jednom.
Prosíme rodičov, ktorí sa rozhodnú nedať svoje dieťa do materskej školy z obavy  o jeho zdravie, aby to oznámili riaditeľke školy na tel. č. +421917751560, alebo  učiteľke v triede  do 01.03.2021.

 

č._vyhlásenie_2-nové.docx (22,3 kB)                      -   čestné prehlásenie pre rodičpv.

 

 

Aktuálne informácie k 18.01.2021

USMERNENIE PRE RODIČOV K NÁSTUPU DETÍ  DO MATERSKEJ ŠKOLY                                                               OD 18.01.2021 - 05.02.2021
 
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa  § 150 ods.8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon)  a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a na základe rozhodnutia zriaďovateľa mesta Michalovce s účinnosťou od 18.01.2021 bude v čase mimoriadnej epidemiologickej situácií v  prevádzke materská škola pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (policajti, vojaci, zdravotníci, hasiči...) a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať prácu   z domácnosti  po predložení písomného potvrdenia od zamestnávateľa.
Preto prosíme rodičov, aby nahlásili triednym učiteľkám, alebo riaditeľke školy telefonicky +421 917 751 560 alebo emailom, (13.ms.michalovce@gmail.com), ktoré deti doposiaľ nenahlásené, nastúpia do materskej školy, a ktoré nie, prípadne zmeny počas dochádzky dieťaťa v období mimoriadnej situácií. Nezabudnite pred nástupom detí vypísať Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nájdete v prílohe pod oznamom alebo si ho vyzdvihnete u pani učiteľky v  triede. 
Prevádzka pre nahlásené deti od 18.01.2021 bude aj naďalej zabezpečená v dvoch triedach, trieda „lienky“ a trieda „žabky“  s dodržaním všetkých protiepidemiologických opatrení.
Riaditeľka školy:  Melánia Kelemenová

 

 

 

 

USMERNENIE PRE RODIČOV K NÁSTUPU DETÍ  DO MATERSKEJ ŠKOLY OD 11.01.2021

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods.8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe rozhodnutia zriaďovateľa mesta Michalovce s účinnosťou od 11.01.2021 bude v čase mimoriadnej epidemiologickej situácií v  prevádzke materská škola pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (policajti, vojaci, zdravotníci, hasiči...) a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať prácu z domácnosti  po predložení písomného potvrdenia od zamestnávateľa.
Preto prosíme rodičov, aby nahlásili triednym učiteľkám, alebo riaditeľke školy telefonicky +421 917 751 560 alebo emailom, (13.ms.michalovce@gmail.com), ktoré deti nastúpia do materskej školy, a ktoré nie, prípadne zmeny počas dochádzky dieťaťa v období mimoriadnej situácií. Nezabudnite pred nástupom detí vypísať Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nájdete v prílohe pod oznamom alebo si ho vyzdvihnete u pani učiteľky v  triede. 
Prevádzka pre nahlásené deti od 11.01.2021 bude zabezpečená v dvoch triedach, trieda „lienky“ a trieda „žabky“ s dodržaním všetkých protiepidemiologických opatrení.
Riaditeľka školy: Melánia Kelemenová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Oznámenie o zmene čísla bankového účtu          

 Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce Vám týmto oznamuje zmenu bankového účtu:

     NOVÉ  ČÍSLO :   SK23 7500 0000 0040 2817 9645

     Nový bankový účet je otvorený v ČSOB a.s., pobo.čka Michalovce a používa sa od 26.08.2020

 

 

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že dňa 2. 9. 2020  od 6:30 hod. sa otvoria brány našej materskej školy. 

 

Dieťa pri nástupe do MŠ potrebuje :
prezuvky (pevná obuv),
pyžamo,
náhradné oblečenie uložené v skrinke,
náhradné rúžko,
kópiu preukazu zdravotného poistenia (iba novoprijaté deti a pri zmene poisťovne).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Informácie o ďalších veciach, ktoré bude Vaše dieťa potrebovať do materskej školy  získate od učiteliek v jednotlivých triedach, kde bude Vaše dieťa zaradené.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Všetky veci je nutné označiť menom. Ďakujeme.