školská rada

Pôsobnosť a poslanie rady školy

Rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy  v  oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy  z pohľadu školskej problematiky.

 

Rada školy:

- zástupcovia pedagogických zamestnancov:

            Anna Dudášová

      Bc. Ivana Fuleková

- zástupca nepedagogických zamestnancov:

               Katarína Schmidová

- zvolení zástupcovia rodičov:

Bc.Zuzana Giraltošová

       Martin Rudáš

Ing.  Peter Macijevič

Ing. Ondrej Mačaj

- Delegovaní zástupcovia MsZ:                      

 RNDr. Daniela Barkasi, PhD.

             Mgr. Jaroslav Čúrny

             MUDr. Ján Mihalečko 

             Ing. Iveta Čelovská