OZNAM

Riaditeľka materskej školy oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podávali žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/22, že rozhodnutie si môžu vyzdvihnúť od 10.06.2021 v dopoludňajších hodinách v riaditeľni MŠ Okružná 19, Michalovce. (Podľa možnosti aj s dieťaťom).

 

Materská škola Michalovce, Okružná 19

 

ZÁKONNÉ PODMIENKY PRIJATIA DETÍ DO MATERSKEJ ŚKOLY

 • žiadosti zákonného zástupcu o prijatie do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa budú podávať v čase od 01.05.2021 do 31.05.2021 (naplnenia kapacity),

 • prednostne sa do materskej školy prijímajú detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku do 31.08. na povinné predprimárne vzdelávanie,

 • deti, ktoré budú  pokračovať v povinnom predprimárnom vzdelávaní (odklad školskej dochádzky),

 • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

 • na povinné predprimárne vzdelávanie sa budú prijímať prednostne detí zo spádovej oblasti č.6 : ul. Saleziánov, Prof. Hlaváča, Okružná – párne čísla, Krásnovská, Štefánikova, Nám. Osloboditeľov, J. Matúšku,

 • súrodencov detí, ktoré už navštevujú materskú školu,

 • deti od troch rokov veku,

 • deti mladšie ako tri roky sa budú prijímať výnimočne až vtedy keď budú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov starších detí od 3 do 5 rokov,

 • deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu (žiadosť je zverejnená na webovej stránke školy, alebo si môžete vyzdvihnúť v MŠ u riaditeľky školy, ak to situácia v rámci usmernenia COVID 19 bude dovoľovať),

 • rodič si môže podať aj ručne napísanú žiadosť,

 • spolu s písomnou žiadosťou zákonný zástupca predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní (toto potvrdenie nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole,

 • žiadosť musí byť podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami,

 • podať žiadosť môžete osobne v MŠ, písomne poštou, e mailom,

 • rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy je potrebné si vyzdvihnúť osobne u riaditeľky materskej školy od 15.06 do 30.06.2021,

 • prijímať sa budú deti len do naplnenia kapacitných možností materskej školy.

 

           Riaditeľka školy: Melánia Kelemenová

 

Ziadost-o-prijatie-dietata_2021.doc (53760) -     súbor na stiahnutie