ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Zápis potrvá od 2.mája do 31. mája 2023 
Odbor školstva a športu MsÚ Michalovce oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2023/2024 sa začína 2. mája a končí 31. mája 2023. Dieťa prijíma riaditeľka materskej školy na základe písomnej žiadosti rodiča spolu s potvrdením lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa spravidla od troch do šiestich rokov veku. Od 1. septembra 2021 je podľa zákona povinné predprimárne vzdelávanie pre deti, ktoré do 31. 8. dosiahnu vek 5 rokov. Tieto deti sú zákonní zástupcovia povinní zapísať do materskej školy. Po prijatí detí s povinným predprimárnym vzdelávaním vyhovie riaditeľka ďalším žiadostiam len do naplnenia kapacity materskej školy. Bližšie informácie o spôsobe podávania žiadostí a termínoch poskytne žiadateľom o prijatie materská škola, do ktorej chcú dieťa zapísať. Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:
 MŠ, Mlynská 1
 MŠ, Fr. Kráľa 78
 MŠ, Školská 5 
 MŠ, J. A. Komenského 2 
 MŠ, Masarykova 30 
 MŠ, Okružná 19 
 MŠ, Leningradská 1 
 MŠ, S. H. Vajanského 5 
 MŠ, J. Švermu 8