ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

PODMIENKY PRIJATIA.
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia školskej dochádzky,
- ktoré dovŕši piaty rok veku,
- dieťa od dvoch rokov veku ak sú vhodné kapacitné podmienky.
Žiadosť si rodičia môžu vyzdvihnúť v riaditeľni materskej školy.
 

    VITAJTE NA NAŠOM WEBE   

                       

Vítame Vás na internetovej stránke Materskej školy Okružná 19, Michalovce. Veríme, že bude pre Vás príjemným prekvapením a poskytne Vám dostatočný a prehľadný systém informácií o aktivitách, podujatiach, výkonoch a plánoch detí v tejto škole, ktorá je situovaná v pokojnej a obľúbenej časti mesta Michalovce.

 

Vážení rodičia!

Dovoľte, aby sme Vás aj tohto roku oslovili s prosbou darovať 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb občianskemu združeniu s názvom „Rodičovský klub pri Materskej škole Michalovce Okružná 19“. Za uplynulé roky sme zo  získaných prostriedkov doplnili vybavenie tried pre deti modernými učebnými pomôckami, zabezpečili revitalizáciu školskej záhrady.

Veríme, že aj v  tomto  roku  sa nám  podarí s Vašou  pomocou  skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. Tlačivá Vám poskytneme prostredníctvom triednych učiteliek v termíne stanovenom zákonom.

Za Vašu podporu ďakujeme.                                                                                                                                         

Výbor Rodičovského klubu a riaditeľka pri MŠ Michalovce, Okružná 19.